Číslo jednací: SOU-Klap/382/2014
Vypracoval: Ing. Václav Hejda
Schválil ředitel školy:
Dne:
Ing. Václav Hejda
20.10. 2014
Školská rada schválila dne: 23.10. 2014
Účinnost ode dne: 1.11.2014
   
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Dodatek č. 1 č.j.: SOU-Klap/268/2017; ze dne 25.06.2017

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Školní řád Středního odborného učiliště, Praha – Radotín (dále jen školy) je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), v platném znění a závazných Pravidel pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou (dále jen „pravidel“), která jsou součástí dokumentu „Podpora odborného vzdělání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“ schváleného RHMP č. usnesení 1430 ze dne 17.06.2014. Je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky školy a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Stipendium je součástí programu na podporu odborného školství v hlavním městě Praze. Poskytovatelem stipendia je hlavní město Praha, které stipendium poskytuje prostřednictvím škol jednotlivým žákům

 

II.

Cíle motivačního a prospěchového stipendia

 

 1. V důsledku některých nedostatkových profesí na trhu práce a v důsledku nízkého zájmu žáků o vybrané obory vzdělání je cílem motivačního a prospěchového stipendia (dále jen „stipendia“) zvýšení zájmu žáků vycházejících ze základních škol o vybrané obory středního odborného vzdělání.
 2. Poskytování stipendia má za cíl zkvalitnění odborné přípravy žáků vybraných oborů vzdělání z pohledu: motivace udržení si dobrého prospěchu, nízkého počtu zameškaných hodin (z toho vyplývající udržení si pravidelné docházky do školy) a v neposlední řadě řádné vykonávání praxe.
 3. Důležitým cílem je také snížení počtu žáků, kteří předčasně ukončují vzdělávací proces ve vybraných oborech vzdělání.

 

III.

Podporované obory vzdělání

 

 1. Seznam oborů středního odborného vzdělání, které jsou podporovány stipendiem, tvoří přílohu č. 1 tohoto stipendijního řádu.

 

IV.

Finanční podpora

 

 1. Stipendium je nenároková platba a poskytovatel může v souladu s pravidly změnit podmínky jeho vyplácení nebo vyplácení stipendia pozastavit.
 2. Stipendium je výplata peněžních prostředků žákům jako jejich příjem, přičemž je podle zákona osvobozeno od všech daní.
 3. Základní výše stipendia je stanovena na 1 000 Kč měsíčně ve všech ročnících a všech vybraných oborech.
 4. Bonus za vyznamenání v celkovém hodnocení je stanoven na 2 000 Kč v každém pololetí pro všechny ročníky a vybrané obory.

 

V.

Podmínky pro přiznání stipendia

 

 1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání (bez zkráceného studia) ve vybraném oboru středního odborného vzdělání.
 2. Pro přiznání stipendia v prvním ročníku, musí žák po začátku studia absolvovat minimálně tři kalendářní měsíce souvislé školní docházky. V případě, že v tomto období žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nemá nárok na přiznání stipendia.
 3. V případě, že žák přestoupí z jiné školy nebo z jiného oboru vzdělání do oboru vzdělání podporovaného stipendiem, má po splnění všech podmínek daných stipendijním řádem nárok na stipendium. Stane se tak prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém přestoupil.
 4. V případě dlouhodobé absence žáka, například z důvodu nemoci nebo jiných příčin, a činí-li tato absence více jak 50 % docházky z daného období, nárok na vyplacení stipendia v tomto období zaniká.
 5. V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium.
 6. V případě, že žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nárok na stipendium mu zaniká počátkem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém studium přerušil.
 7. Pro trvání nároku na stipendium nesmí mít žák žádnou neomluvenou absenci, kázeňské opatření uložené ředitelem školy nebo třídním učitelem.
 8. Pokud žák bude mít v pololetí nebo na konci roku sníženou známku z chování, nárok na stipendium zaniká na celé následující pololetí.
 9. Žák má nárok na stipendium tehdy, má-li celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl“ a není hodnocen z určených odborných předmětů vybraných oborů vzdělání, dle přílohy č. 2 tohoto stipendijního řádu, celkovou známkou horší než chvalitebný.
  1. Hodnocení se týká odborných předmětů a odborného výcviku.
  2. Předměty, podle kterých se stanovuje nárok na stipendium ve vybraných oborech vzdělání, určuje ředitel školy. Musí se však minimálně týkat odborného výcviku a alespoň jednoho odborného předmětu, který je nosný pro daný obor vzdělání.
  3. Seznam předmětů, podle kterých se stanovuje nárok na stipendium ve vybraných oborech vzdělání, tvoří přílohu č. 2 tohoto stipendijního řádu.
  4. Celkové hodnocení bude prováděno, v pololetí a na konci školního roku.
 10. Žák, který bude mít na vysvědčení celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje podmínky dané stipendijním řádem, obdrží jednorázovou odměnu ve stanovené výši.
 11. Žák má nárok na výplatu stipendia, pokud je i v době výplatního termínu žákem školy. Toto ustanovení neplatí pro úspěšného absolventa, který v řádném termínu školu dokončil a má nárok na stipendium a jeho výplatu v předepsaných termínech.
 12. Stipendium není vypláceno po dobu hlavních školních prázdnin.
 13. O přiznání nároku na stipendium rozhoduje ředitel školy dle schválených pravidel. V případech nesouhlasu žáka s rozhodnutím ředitele školy rozhoduje odbor SMS MHMP.

 

VI.

Způsob vyplácení stipendia školou

 

 1. Vyplácení stipendia bude prováděno pololetně v pokladně školy, na základě podkladů zpracovaných zástupcem ředitele pro teoretické vyučování a schválených ředitelem školy, a to následovně:
  1. od 15.03. do 31.03. kalendářního roku za první pololetí daného školního roku,
  2. od 15.06. do 30.06. kalendářního roku za druhé pololetí daného školního roku (pro žáky 3. roč., kteří konají závěrečné zkoušky v řádném termínu).
  3. od 15.09. do 30.09. kalendářního roku za druhé pololetí předcházejícího školního roku.
 2. Bonus za vyznamenání v celkovém hodnocení v pololetí bude vyplácen společně se stipendiem dle bodu a) tohoto článku.
 3. Žák vyplacené stipendium potvrdí na podpisovém listu. Podpisový list musí obsahovat název školy a období výplaty stipendií v záhlaví, dále pak jméno, příjmení, obor vzdělání, ročník, datum narození, částku vyplaceného stipendia, datum a podpis.
 4. V případě, že žák mající nárok na výplatu stipendia z průběhu školního roku si nevybere stipendium po řádném ukončení ročníku do 30. 9. kalendářního roku včetně, zaniká mu po tomto datu nárok.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Součástí tohoto stipendijního řádu jsou následující přílohy:
  1. Příloha č. 1 – Seznam oborů vzdělání, které jsou podporovány stipendiem.
  2. Příloha č. 2 – Seznam vyučovaných předmětů, podle kterých se stanovuje nárok na stipendium ve vybraných oborech vzdělání.
 2. Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 01.11.2014

 

V Praze dne 20. října 2014

Ing. Václav Hejda
ředitel školy


Příloha č.1

Seznam oborů vzdělání, které jsou podporovány stipendiem

kód oboru   název oboru

23-51-E/01 Strojírenské práce

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

29-51-E/02 Potravinářské práce

(pouze ŠVP řeznické a uzenářské práce)

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

36-59-E/01 Podlahářské práce

36-62-E/01 Sklenářské práce

36-64-E/01 Tesařské práce

36-67-E/01 Zednické práce

36-69-E/01 Pokrývačské práce

41-55-E/01 Opravářské práce

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-55-H/01 Klempíř

23-55-H/02 Karosář

23-56-H/01 Obrábeč kovů

23-61-H/01 Autolakýrník

23-65-H/01 Strojník

26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-57-H/01 Autoelektrikář

26-59-H/01 Spojový mechanik

28-52-H/01 Chemik

29-53-H/01 Pekař

29-56-H/01 Řezník - uzenář

31-58-H/01 Krejčí

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží

33-56-H/01 Truhlář

33-59-H/01 Čalouník

36-52-H/01 Instalatér

36-54-H/01 Kameník

36-56-H/01 Kominík

36-59-H/01 Podlahář

36-62-H/01 Sklenář

36-64-H/01 Tesař

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-67-H/01 Zedník

36-67-H/02 Kamnář

36-69-H/01 Pokrývač

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/09 Umělecký rytec

82-51-H/03 Zlatník a klenotník


Příloha č. 2

Seznam vyučovaných předmětů, podle kterých se stanovuje nárok na stipendium ve vybraných oborech vzdělání

 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

1. ročník Odborný výcvik
  Technologie oprav
  Strojnictví
   
2. a 3. ročník Odborný výcvik
  Technologie oprav
  Zemědělské stroje a zařízení
  Motorová vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

41-55-E/01 Opravářské práce

1. - 3. ročník Odborný výcvik
  Stroje a zařízení
  Technologie oprav

 

 


D O D A T E K č. 1

ke stipendijnímu řádu č.j.: SOU-Klap/382/2014 ze dne 20.10.2014

 

Číslo jednací: SOU-Klap/268/2017
Vypracoval: Ing. Václav Hejda
Schválil ředitel školy:
Dne:
Ing. Václav Hejda
25.06. 2017
Školská rada schválila dne: 26.06. 2017
Účinnost ode dne: 04.09.2017

 

1. V části IV. Finanční podpora v bodě 3. se částka 1000 Kč nahrazuje částkou 800 Kč.

2. V Příloze č. 1 se doplňují další obory vzdělání:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (pouze pro žáky, kteří vykonávají dlouhodobou praxi v provozech školního stravování)

65-51-H/01 Kuchař – číšník (pouze pro žáky, kteří vykonávají dlouhodobou praxi v provozech školního stravování)

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 04.09.2017.