Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, který též obsahuje poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

 

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 23-685-H/03 Strojník silničních strojů

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 23 800 přijat/a
2. 61 810 přijat/a
3. 46 880 přijat/a
 

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 43 580 přijat/a
2. 36 618 přijat/a
3. 33 664 přijat/a
4. 6 679 přijat/a
5. 87 681 přijat/a
6. 74 688 přijat/a
7. 9 696 přijat/a
8. 10 706 přijat/a
9. 32 719 přijat/a
10. 5 726 přijat/a
11. 1 731 přijat/a
12. 13 764 přijat/a
13. 30 769 přijat/a
14. 28 778 přijat/a
15. 8 797 přijat/a
16. 35 827 přijat/a
17. 2 842 přijat/a
18. 81 869 přijat/a
19. 54 878 přijat/a
20. 63 889 přijat/a
21. 66 891 přijat/a
22. 84 896 přijat/a
23. 67 898 přijat/a
24. 48 901 přijat/a
25. 85 917 přijat/a
26. 12 919 přijat/a
27. 72 922 přijat/a
28. 42 930 přijat/a
29. 21 969 přijat/a
30. 89 999 přijat/a
31. 60 1045 přijat/a
32. 18 1056 přijat/a
33. 83 1063 přijat/a
34. 11 1066 přijat/a
35. 56 1203 přijat/a
36. 44 1474 přijat/a
 

 

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 41 516 přijat/a
2. 7 656 přijat/a
3. 34 664 přijat/a
4. 49 678 přijat/a
5. 40 697 přijat/a
6. 16 700 přijat/a
7. 17 722 přijat/a
8. 37 725 přijat/a
9. 29 745 přijat/a
10. 14 764 přijat/a
11. 31 769 přijat/a
12. 68 781 přijat/a
13. 82 785 přijat/a
14. 19 786 přijat/a
15. 57 791 přijat/a
16. 51 801 přijat/a
17. 71 808 přijat/a
18. 62 810 přijat/a
19. 25 858 přijat/a
20. 75 882 přijat/a
21. 73 890 přijat/a
22. 15 910 přijat/a
23. 78 912 přijat/a
24. 45 941 přijat/a
25. 55 943 přijat/a
26. 22 969 přijat/a

 

 
 
 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 27 477 přijat/a
2. 47 491 přijat/a
3. 59 524 přijat/a
4. 93 531 přijat/a
5. 3 537 přijat/a
6. 94 567 přijat/a
7. 53 611 přijat/a
8. 92 680 přijat/a
9. 20 835 přijat/a
10. 52 870 přijat/a
11. 24 888 přijat/a
12. 26 898 přijat/a
13. 80 975 přijat/a
14. 70 1027 přijat/a
15. 38 1039 přijat/a
16. 76 1059 přijat/a
17. 90 1079 přijat/a
18. 58 1108 přijat/a
19. 39 1167 přijat/a
20. 4 1258 přijat/a
21. 86 1338 přijat/a
22. 65 1347 přijat/a
23. 77 1348 přijat/a
24. 91 1351 přijat/a
25. 88 1378 přijat/a
26. 50 1414 přijat/a
27. 79 1434 přijat/a
28. 64 1457 přijat/a
 
 
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. do 7. května 2019. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

 

  • Prospěch uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení
Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.
 
 
 
 

Datum zveřejnění: 22. dubna 2019

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy