Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2022/2023, který též obsahuje poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 23-685-H/03 Strojník silničních strojů

pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 74 820 nepřijat/a
2. 48 862 nepřijat/a
3. 75 875 nepřijat/a

Z důvodu nízkého počtu zájemců se obor vzdělání Strojník silničních strojů ve školním roce 2022/2023 neotevírá

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 4 486 přijat/a
2. 21 521 přijat/a
3. 85 578 přijat/a
4. 31 605 přijat/a
5. 51 606 přijat/a
6. 98 617 přijat/a
7. 22 630 přijat/a
8. 8 631 přijat/a
9. 100 632 přijat/a
10. 94 636 přijat/a
11. 41 658 přijat/a
12. 15 659 přijat/a
13. 11 663 přijat/a
14. 27 669 přijat/a
15. 110 678 přijat/a
16. 61 678 přijat/a
17. 52 687 přijat/a
18. 38 689 přijat/a
19. 119 699 přijat/a
20. 68 706 přijat/a
21. 28 706 přijat/a
22. 23 719 přijat/a
23. 105 722 přijat/a
24. 45 737 přijat/a
25. 46 749 přijat/a
26. 69 751 přijat/a
27. 84 759 přijat/a
28. 2 768 přijat/a
29. 6 769 přijat/a
30. 19 772 přijat/a
31. 60 787 přijat/a
32. 25 794 přijat/a
33. 91 796 přijat/a
34. 116 799 přijat/a
35. 20 802 přijat/a
36. 96 805 přijat/a
37. 83 806 přijat/a
38. 70 812 přijat/a
39. 9 814 přijat/a
40. 35 826 přijat/a
41. 62 828 přijat/a
42. 121 835 přijat/a
43. 34 845 přijat/a
44. 123 848 přijat/a
45. 5 849 přijat/a
46. 79 858 přijat/a
47. 49 862 přijat/a
48. 108 865 přijat/a
49. 36 870 přijat/a
50. 80 871 přijat/a
51. 71 872 přijat/a
52. 18 878 přijat/a
53. 43 881 přijat/a
54. 32 894 přijat/a
55. 24 897 přijat/a
56. 103 912 přijat/a
57. 42 915 přijat/a
58. 39 919 přijat/a
59. 120 944 přijat/a
60. 29 945 přijat/a
61. 92 961 přijat/a
62. 86 969 přijat/a
63. 90 969 přijat/a
64. 111 998 přijat/a
65. 66 1001 přijat/a
66. 55 1065 přijat/a
67. 114 1074 přijat/a
68. 63 1078 přijat/a
69. 26 1213 přijat/a
70. 1 1291 přijat/a
71. 126 1371 přijat/a
 
 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 57 586 přijat/a
2. 30 605 přijat/a
3. 87 639 přijat/a
4. 56 645 přijat/a
5. 14 659 přijat/a
6. 12 663 přijat/a
7. 97 665 přijat/a
8. 13 668 přijat/a
9. 58 672 přijat/a
10. 37 689 přijat/a
11. 104 727 přijat/a
12. 47 733 přijat/a
13. 44 737 přijat/a
14. 102 738 přijat/a
15. 109 745 přijat/a
16. 54 751 přijat/a
17. 3 768 přijat/a
18. 106 770 přijat/a
19. 128 783 přijat/a
20. 59 787 přijat/a
21. 95 805 přijat/a
22. 7 813 přijat/a
23. 10 814 přijat/a
24. 73 820 přijat/a
25. 99 835 přijat/a
26. 33 845 přijat/a
27. 124 848 přijat/a
28. 76 875 přijat/a
29. 17 878 přijat/a
30. 112 905 přijat/a
31. 40 919 přijat/a
32. 117 949 přijat/a
33. 72 950 přijat/a
34. 93 961 přijat/a
35. 122 965 přijat/a
36. 115 970 přijat/a
37. 67 977 přijat/a
38. 125 1177 přijat/a
39. 127 1371 přijat/a
40. 78 1536 přijat/a

 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

Pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 101 433 přijat/a
2. 50 518 přijat/a
3. 88 538 přijat/a
4. 16 546 přijat/a
5. 53 631 přijat/a
6. 131 681 přijat/a
7. 65 793 přijat/a
8. 82 834 přijat/a
9. 107 916 přijat/a
10. 77 935 přijat/a
11. 118 949 přijat/a
12. 129 1097 přijat/a
13. 89 1188 přijat/a
14. 113 1251 přijat/a
15. 81 1461 přijat/a
16. 64 1520 přijat/a
17. 130 1840 přijat/a
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. do 6. května 2022. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Uchazeč může ve školním roce 2021/2022 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Podmínky přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

  • Splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie H)
  • Splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie E)
  • Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
  • Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

  • Prospěch uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení

Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.

Datum zveřejnění: 22. dubna 2022

 

Ing. Bc. Václav Bičovský
ředitel školy