Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, který též obsahuje poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 23-685-H/03 Strojník silničních strojů

pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 2 371 nepřijat/a

Z důvodu nízkého počtu zájemců se obor vzdělání Strojník silničních strojů ve školním roce 2021/2022 neotevírá

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 15 403 přijat/a
2. 91 414 přijat/a
3. 47 430 přijat/a
4. 88 433 přijat/a
5. 78 434 přijat/a
6. 65 446 přijat/a
7. 33 446 přijat/a
8. 66 438 přijat/a
9. 61 462 přijat/a
10. 63 465 přijat/a
11. 93 466 přijat/a
12. 31 466 přijat/a
13. 81 474 přijat/a
14. 67 486 přijat/a
15. 69 492 přijat/a
16. 83 493 přijat/a
17. 58 493 přijat/a
18. 98 499 přijat/a
19. 3 500 přijat/a
20. 50 505 přijat/a
21. 48 513 přijat/a
22. 11 516 přijat/a
23. 28 516 přijat/a
24. 74 530 přijat/a
25. 56 535 přijat/a
26. 38 536 přijat/a
27. 76 544 přijat/a
28. 35 551 přijat/a
29. 52 552 přijat/a
30. 70 552 přijat/a
31. 4 552 přijat/a
32. 25 564 přijat/a
33. 87 572 přijat/a
34. 77 573 přijat/a
35. 94 578 přijat/a
36. 84 578 přijat/a
37. 13 580 přijat/a
38. 42 580 přijat/a
39. 89 580 přijat/a
40. 9 587 přijat/a
41. 18 588 přijat/a
42. 22 617 přijat/a
43. 46 629 přijat/a
44. 6 633 přijat/a
45. 85 657 přijat/a
46. 41 666 přijat/a
47. 92 674 přijat/a
48. 26 674 přijat/a
49. 55 1046 přijat/a
 
 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 16 403 přijat/a
2. 19 415 přijat/a
3. 17 422 přijat/a
4. 14 422 přijat/a
5. 34 446 přijat/a
6. 20 448 přijat/a
7. 45 459 přijat/a
8. 32 466 přijat/a
9. 54 478 přijat/a
10. 1 479 přijat/a
11. 62 481 přijat/a
12. 97 499 přijat/a
13. 10 516 přijat/a
14. 12 524 přijat/a
15. 51 529 přijat/a
16. 57 535 přijat/a
17. 39 536 přijat/a
18. 99 539 přijat/a
19. 37 551 přijat/a
20. 5 552 přijat/a
21. 27 559 přijat/a
22. 64 566 přijat/a
23. 82 566 přijat/a
24. 30 573 přijat/a
25. 8 587 přijat/a
26. 7 633 přijat/a
27. 79 642 přijat/a
28. 86 657 přijat/a
29. 71 941 přijat/a

 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

Pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů výsledek přijímacího řízení
1. 23 316 přijat/a
2. 29 333 přijat/a
3. 24 360 přijat/a
4. 73 401 přijat/a
5. 43 466 přijat/a
6. 68 478 přijat/a
7. 95 488 přijat/a
8. 53 493 přijat/a
9. 49 515 přijat/a
10. 36 551 přijat/a
11. 72 562 přijat/a
12. 44 582 přijat/a
13. 21 680 přijat/a
14. 40 826 přijat/a
15. 59 846 přijat/a
16. 80 850 přijat/a
17. 90 1028 přijat/a
18. 96 1161 přijat/a
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. do 2. června 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Podmínky přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

  • Splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie H)
  • Splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie E)
  • Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
  • Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

  • Prospěch uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení

Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.

Datum zveřejnění: 19. května 2021

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy