23-68-H/01

Tříleté střední vzdělání s výučním listem.

 

Opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. Provádění demontáže, kontroly a oprav jednotlivých částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Používání a obsluha diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny C .

 

Podmínky přijetí:

  • splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

Stravování:

ve školní jídelně oběd, který je rozdělen na polévku s rohlíky od 8:30 a hlavní chod od 11:30 (hradí rodiče)

Studiem může žák získat:

  • Výuční list
  • Řidičské oprávnění skupiny B a C
  • Průkaz svářeče CO2 - ZK 135 1.1


 
 

 

UČEBNÍ PLÁN
oboru vzdělání 23 - 68 - H01 Mechanik opravář motorových vozidel(dříve Automechanik)

Denní studium
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku.

 

  1 2 3 Celkem
A: Všeobecně vzdělávací        
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 2 2 5
Fyzika 2 - - 2
Chemie 1 - - 1
Informatika 1 1 1 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
B: Odborné        
Ekonomika - - 2 2
Strojírenství 1 1 - 2
Strojírenská technologie 1 - - 1
Technická dokumentace 1,5 1,5 - 3
Automobily 1 2 2 5
Technologie oprav 1 1 - 2
Opravárenství a diagnostika - 1 2 3
Elektrotechnika - 1 2 3
Řízení motorových vozidel - 1 1 2
C: Odborný výcvik 15 15 15 45
         
CELKEM 32,5 32,5 32 96
         
D: Nepovinné        

 

Více informací naleznete ve školním vzdělávacím programu - Automechanik. PDF 1438 kB