Zásady pro uvolňování žáka z vyučování a pro omlouvání neúčasti žáka na vyučování.

(Výpis ze školního řádu SOU, Praha – Radotín, č.j. SOU/881/2007)
 
 
 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli žádost o uvolnění; o uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. O uvolnění žáka delší než jeden den rozhoduje ředitel školy. V případě, že se jedná o uvolnění žáka na jednu vyučovací hodinu, v případě odborného výcviku na vyučovací den nebo jeho část, předkládá žádost příslušnému učiteli.
   
 2. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen neprodleně (první den nepřítomnosti) oznámit škole důvody nepřítomnosti žáka na vyučování – osobně, písemně, telefonicky, faxem, e-mailem.
   
 3. Po skončení nepřítomnosti žáka na vyučování je žák povinen neprodleně předložit třídnímu učiteli omluvenku, v níž je uveden důvod nepřítomnosti.
   
 4. Omluvenka žáka musí být podepsána jeho zákonným zástupcem nebo osobou, která vůči zletilému žákovi plní vyživovací povinnost.
   
 5. Nepřítomnost žáka lze omluvit jen při závažných důvodech.
   
 6. Při nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů delší než 3 dny nebo opakuje-li se    krátkodobá nepřítomnost častěji, vyžaduje se lékařské potvrzení vždy.
   
 7. Pokud byl žák nepřítomen na vyučování 3 a více dnů a jeho nepřítomnost nebyla řádně doložena (oznámena) do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, bude taková nepřítomnost žáka na vyučování vždy považována za neomluvenou.