Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 515/2020 Sb.

1. Název subjektu
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín

2. Důvod a způsob založení
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená usnesením ZHMP č. 6/15 z 28.4.2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005585, zapsaná v RARIS IČO 00638846.

3. Organizační struktura
Organizační struktura je v tomto dokumentu.

4. Kontaktní spojení
Viz Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
Pod Klapicí 11/15
153 80 Praha 5 - Radotín

4.2 Adresa pro osobní návštěvy
Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny
Pondělí - pátek  od 7:30 do 15:00
Konzultační hodiny učitelů lze dohodnout s konkrétním pedagogem přes sekretariát tel: 257 899 901.

4.4 Telefonní čísla
Sekretariát: 257 899 901
ostatní viz Kontakt

4.5 Číslo faxu
257 810 645

4.6 Adresa webu
www.klapice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
E-mail: sou{a}klapice.cz
Datová schránka: 6i83emj

4.8 Další elektronické adresy
Další jsou v rubrice Kontakt

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 126535369/0800 u České spořitelny, a.s.

6. IČ
00638846

7. DIČ
CZ00638846

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů
Školní řád
Výroční zpráva

8.2 Rozpočet
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte na sekretariát školy

10. Příjem žádostí a dalších podání
Poštou na adresu školy (adresovat sekretariátu ředitele školy).

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy, lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

12. Formuláře
viz rubrika Formuláře a žádosti

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách sou{a}klapice.cz
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy (nové okno).

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitejší používané přepisy
Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

14.2 Vydané právní předpisy
Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

poplatek za každou započatou hodinu administrativní práce 150,- Kč
1 ks kopie formát A4 jednostranně 3,- Kč
1 ks kopie formát A4 oboustranně 4,- Kč
1 ks kopie formát A3 jednostranně 4,- Kč
1 ks kopie formát A3 oboustranně 7,- Kč
1 ks technických nosičů dat podle pořizovací ceny
balné podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
poštovné podle platného sazebníku poštovních služeb

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
---

16. Licenční smlouvy
---

17. Výroční zprávy
Výroční zprávy