Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 515/2020 Sb.

1. Název
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín

2. Důvod a způsob založení
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená usnesením ZHMP č. 6/15 z 28.4.2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005585, zapsaná v RARIS IČO 00638846.

3. Organizační struktura
Organizační struktura je v tomto dokumentu.

4. Kontaktní spojení
Viz Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
Pod Klapicí 11/15
153 80 Praha 5 - Radotín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny
Pondělí - pátek  od 7:30 do 15:00
Konzultační hodiny učitelů lze dohodnout s konkrétním pedagogem přes sekretariát tel: 257 899 901.

4.4 Telefonní čísla
Sekretariát: 257 899 901
ostatní viz Kontakt

4.5 Adresa internetových stránek
www.klapice.cz

4.6 Adresa podatelny
Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
Pod Klapicí 11/15
153 80 Praha 5 - Radotín

Přijímané technické nosiče dat elektronických dokumentů: USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny
sou@klapice.cz

4.8 Datová schránka
Datová schránka: 6i83emj

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 126535369/0800 u České spořitelny, a.s.
Číslo účtu pro platbu za stravování: 19-126535369/0800

6. IČO
00638846

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00638846

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů
Školní řád
Výroční zpráva

8.2 Rozpočet
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace posílejte na sekretariát školy

10. Příjem žádostí a dalších podání
Poštou na adresu školy (adresovat sekretariátu ředitele školy).

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitejší používané přepisy
Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

11.2 Vydané právní předpisy
Školní řád

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

poplatek za každou započatou hodinu administrativní práce 150,- Kč
1 ks kopie formát A4 jednostranně 3,- Kč
1 ks kopie formát A4 oboustranně 4,- Kč
1 ks kopie formát A3 jednostranně 4,- Kč
1 ks kopie formát A3 oboustranně 7,- Kč
1 ks technických nosičů dat podle pořizovací ceny
balné podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
poštovné podle platného sazebníku poštovních služeb

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
---

13. Licenční smlouvy
---

14. Výroční zprávy
Výroční zprávy