V červenci roku 1960 bylo výnosem tehdejšího ONV Praha – západ ustaveno v bývalé strojní a traktorové stanici v Radotíně, zemědělské odborné učiliště s učebním oborem Opravář zemědělských strojů, zároveň došlo ke sloučení se Strojní a traktorovou stanicí v Hostivici a tím se učiliště stalo jednou z jejích provozoven. Z počátku se vyučovalo v přednáškové síni hlavní budovy s jedním stálým učitelem a ostatními externisty. K učilišti patřil od začátku internát pro 30 až 40 žáků, v němž byla zaměstnána jedna vychovatelka. Odpolední dozor zajišťovali mistři odborného výcviku, učitelé a po večerce i vrátní. Internát byl v provozu až do roku 1992.

V roce 1962 mělo učiliště již 180 učňů, stabilní tým učitelů, mistrů a provozních pracovníků. Od svého vzniku do dnešního dne vedlo učiliště celkem 7 ředitelů. Prvním byl Ing. Josef Bartoš. Jednu z nejdelších funkcí ředitele zastával Ing. Otakar Krycner, a to od r. 1972 do r. 1996, za jehož působení došlo v roce 1980 ke sloučení se Středním odborným učilištěm Dobříš. Vzniklo tak odloučené pracoviště zdejší školy. Toto spojení trvalo do roku 1991. Po Ing. Krycnerovi se stal nejdéle působícím ředitelem školy Ing. Václav Hejda (1996-2022). Jeho následovník je nynější p. Ing. Bc. Václav Bičovský.

V učilišti se od jeho začátku do roku 2013 do roku 2022 vyučilo 2616 žáků. K oboru Opravář zemědělských strojů v roce 1993 přibyl nový obor vzdělání Automechanik (současný název Mechanik opravář motorových vozidel), dále v září 1997 Opravářské práce a v roce 1999 obor Práce v autoservisu a v roce 2016 byl nově zapsán obor Strojník silničních vozidel, který se zpočátku pro nezájem uchazečů neotevřel. Během uplynulých 50let se z různých důvodů několikrát měnil oficiální název školy: Zemědělské odborné učiliště. Podnikové odborné učiliště, Střední odborné učiliště zemědělské, Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště, až po dnešní název Střední odborné učiliště, Praha - Radotín.

V posledních školních letech mívá škola 200 - 230 žáků. Patří tedy k menším školám, což má své výhody. Nikdo tu není „bezejmenný“, každý je lehko zařaditelný, žáky znají učitelé, mistři, kuchařky i další zaměstnanci, na každého se může žák obrátit se svým problémem, nezůstane nepovšimnut. Často se v učilišti vyučili tátové, kteří sem teď přivádějí své syny, což je pro školu velkým uznáním.

Také nadřízené orgány a zřizovatelé se během doby měnili. Nejprve to byla mateřská STS Hostivice, která spadala pod GŘ VHJ STS a OZS v Praze Vinoři, po revoluci přechází zřizovací pravomoci na Ministerstvo zemědělství a výživy. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem Hlavní město Praha.

Takto začíná kronika učiliště:

stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky
stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky
stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky
stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky stranka kroniky