Preventivní program nabývá platnosti ode dne:1.9.2023

 

 OBSAH:

 

1. ÚVOD

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

4. MAPOVÁNÍ SITUACE Z HLEDISKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

5. CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

6. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY

7. METODY A FORMY PRÁCE VYUŽÍVANÉ V OBLASTI PREVENCE                                 RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

8. EVAULACE

9. KONTAKTY

 

 

1.    ÚVOD

 

Nárůst rizikového chování s ohrožením populace mládeže a dětí školního věku vede také naše Střední odborné učiliště k rozhodnutí klást důraz na programy primární prevence. Naše cílová skupina je nejvíce ohrožena netolismem, zneužíváním návykových látek a duševními poruchami.

Minimální preventivní program (MPP) je součástí jednotlivých školních vzdělávacích programů školy a vychází ze školní strategie primární prevence, metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010-28 MŠMT, ale také z pokynů krajského metodika prevence. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních. Metodický pokyn ministra školství a mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MŠMT-21149/2016.

Na realizaci obsahu MPP se podílí celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy, rodiče žáků a spolupracující subjekty. Ve školním roce 2023/2024 škola naváže na předchozí zkušenosti a aktivity, nadále se bude věnovat také podpoře zdravého životního stylu. Hlavním cílem školy v této oblasti bude vypěstovat u žáků dovednosti napomáhající prevenci rizikového chování a schopnost rozhodnout o činech vedoucích k porušení zákona.

 

2.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Název školy:   Střední odborné učiliště Praha Radotín

Adresa:            Pod Klapicí 11/15, 15380, Praha 5 – Radotín

Právní forma:   Příspěvková organizace

Zřizovatel:        Hlavní město Praha

Ředitel školy:  Ing. Bc. Václav Bičovský

IČO:                 00638846 

 

Kontakty:  

 

Telefon:             257 899 901  

Email:                sou@klapice.cz

www stránky:    www.klapice.cz

 

 

Školní poradenské pracoviště:

 

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Čepková

Sociální pedagog:    Mgr. Martina Moravcová

Metodik prevence:   Mgr. Martina Moravcová

 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Střední odborné učiliště, Praha – Radotín je známou školou s mnohaletou tradicí. Bylo založeno již v roce 1960 a od svého založení prošlo celou řadou změn. Pro praxi vychovalo a připravilo stovky kvalitních absolventů. V současné době je škola příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je hlavní město Praha.

Maximální kapacita školy je 290 žáků.
Pro uchazeče o studium nabízíme vzdělávání v následujících oborech vzdělání:


 

        23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)

        41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

        23-65-H/03 Strojník silničních strojů

        41-55-E/01 Opravářské práce

 

Z hlediska náboru žáků, kteří úspěšně ukončili základní školu, plní škola významnou úlohu zejména pro regiony Praha, Praha – západ a částečně i Beroun. Ke studiu oboru Opravářské práce se hlásí i žáci ze vzdálenějších regionů. 

Koncepčně je škola řešena jako komplexní zařízení se zajištěním teoretické i praktické výuky. 

Škola uplatňuje princip jednoty výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého žáka. Zajišťuje výchovu nejen ve smyslu vědeckého poznávání, ale také v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Hlavním cílem je připravit žáky tak, aby na konci přípravy mohli samostatně a kvalitně vykonávat práce v příslušném oboru. Není opomíjena ani výchova estetická, zdravotní, tělesná, ekologická, rodinná a podobně. 

Po stránce materiálně technického vybavení je škola na velmi solidní úrovni. Dílny, učebny, školní jídelna i sportoviště jsou v uzavřeném areálu, což je nejen velmi praktické, ale také výhodné z hlediska organizace a řízení výchovně vzdělávacího procesu i jednotného a soustavného působení pedagogických pracovníků na žáky. 
V celém areálu je 16 budov, z nichž 14 budov slouží hlavnímu předmětu činnosti školy. Dvě budovy jsou pronajímány pro podnikatelskou činnost. 

Pro doplnění a zkvalitnění praktické výuky jsou pro žáky druhých, a především třetích ročníků všech podle oborů vzdělávání zajištěna smluvní pracoviště. 

Škola má schválenou a řádně registrovanou svářečskou školu, autoškolu a stanici měření emisí. V rámci odborného výcviku žáků provozuje myčku motorových vozidel, pneuservis a autoservis.

 

4. MAPOVÁNÍ SITUACE Z HLEDISKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 

Podle Koncepce prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl.m. Prahy jsou děti a mládež nejvíce ohroženy těmito riziky:

1) Problémy v oblasti duševního zdraví

2) Závislostní chování s důrazem na rozvoj nelátkových závislostí

3) Rizika odehrávající se v kyberprostoru (kyberšikana, kyberkriminalita, sexting, fake news).

4) Výpadek budování zdravých vztahů ve třídních kolektivech a klimatu školy

K dalším problémům také patří předčasné odchody ze vzdělávání a počet zameškaných hodin.

 

Ze závěru z deníku výchovného poradce školy dále vyplývá, že škola se nejčastěji zabývala těmito výchovnými problémy:

1) Záškoláctví

2) Šikana

3) Závislostní nelátkové chování (mobilní obsah, hry)

4) Zneužívání návykových látek (marihuana, HHC, CBD, tabákové výrobky)

5) Problémy v oblasti duševního zdraví

 

Mapování učitelský sbor:

Dle učitelského sboru jsou žáci na naší škole nejvíce ohroženi:

1) Šikana

2) Kouření

3) Zaspávání (záškoláctví)

4) Lehké drogy (marihuana)

5) Závislostní nelátkové chování (mobilní telefony, sluchátka)

6) Hypochondrie

7) Duševní zdraví

 

Vzhledem k tomu, že škola úzce spolupracuje s rodiči, povedlo se ve většině případech včas zajistit nápravu a škola tak nemusela přistupovat často k vyloučení žáků ze školy. Všichni pedagogové jsou také proškoleni a ke všem žákům přistupují individuálně podle jejich potřeb a limitů.

 

5. CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Cíle preventivního programu odpovídají aktuální situaci, hlavním cílem je předcházet rizikovému chování. Stanovení cílů také reflektuje aktuální situaci v dané třídě a věk žáků.

 

Cíl:

Vytvoření bezpečného klimatu

Ukazatele dosažení cíle

Bezpečné klima ve třídách, pozitivní atmosféra, důvěra žáků.

Zdůvodnění cíle

Vytváření přátelské a důvěryhodné atmosféry, předcházení šikany.

Návaznost na dlouhodobé cíle

Dlouhodobým cílem školy je včasný záchyt nežádoucího chování, které může přerůst v šikanu. Dále aby se žáci cítili bezpečně a nebáli se svěřit se svými problémy.

 

Cíl:

Poskytnout žákům dostatečné množství informací o rizikovém chování

Ukazatele dosažení cíle

Žák dokáže vyjmenovat druhy nebezpečí rizikového chování (např: šikana, alkohol, drogy, netolismus), je si vědom rizik spojených s užíváním návykových látek.

Zdůvodnění cíle

Je nutné informovat žáky o rizikových jevech, se kterými se mohou ve společnosti setkat.

Návaznost na dlouhodobé cíle

Seznamovat žáky s trestními důsledky nezodpovědného chování vůči druhým. Předat informace o tom, jak se takovému chování bránit.

 

Cíl:

Prevence záškoláctví

Ukazatele dosažení cíle

Počet zameškaných hodin se snížil, žáci jeví zájem o výuku, cítí potřebu vzdělání, škola má vypracovaný plán a postupy, jak řešit neomluvenou docházku.

Zdůvodnění cíle:

Pro žáky je důležité uvědomovat si smysl vzdělání a budování denní rutiny pro budoucí povolání. Předat informace, jak si nastavit denní plán. Zjistit důvod záškoláctví.

Návaznost na dlouhodobé cíle:

Seznamovat žáky s riziky záškoláctví které mohou vést k vyloučení. Budovat dobrý vztah ke škole.

 

Prevence rizikového chování dětí v působení naší školy je dále zaměřena na:

a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků:

·        závislosti na látkách jako např: alkohol, tabák, marihuana-THC a dále také moderní návykové látky např: vaping tabákových výrobků, CBD a HHC - v podobě květů, pryskyřice, liquidů, olejů a želatinových bonbónů. Dále také v legislativě ukotvené látky prodávané jako sběratelské předměty, mezi které patří Kratom a Kanna

·        sexuálně motivované trestné činy za pomoci nealkoholové drogy GHB, GBL

·        závislosti na lécích tlumící bolest

·        energetické nápoje a cukr

·        šikana a ubližování

·        kyberšikana

·        vandalismus a další formy násilného chování

·        záškoláctví

·        krádeže

·        rasismus, intolerance

·        kriminalita a delikvence

·        poruchy příjmu potravy

·        sebepoškozování

·        sexuální rizikové chování

·        psychické zdraví

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

·        týrání a zneužívání dětí

·        ohrožování mravní výchovy mládeže

Další cíle:

·        podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností

·        zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence

·        aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporující prevenci

Všechny stanovené cíle našeho PPŠ jsou v souladu a plně přispívají k plnění dlouhodobých cílů naší školy: plnit zadání ŠVP, podílet se na utváření mladého člověka, na jeho zdravém životním stylu a pozitivně formovat jeho osobnost. Pozitivní výsledky PPŠ jsou závislé na kvalitní a intenzivní spolupráci mezi školou a rodiči žáků.

 

 

 

6. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY

 

A) AKTIVITY PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO UČITELE

 

Název a zaměření vzdělávání

Agrese u žáků

Stručná charakteristika

Seznámení se s riziky na naší škole a možnostmi řešení

Realizátor/lektor

Metodik prevence

Počet proškolených pedagogů

Všichni pedagogičtí pracovníci

Počet hodin

Dle potřeby a výskytu problému

Termín konání

V průběhu školního roku 2023/2024

 

Dokumenty

Seznámení s Krizovým plánem školy a Preventivním programem školy.

 

B) AKTIVITY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ŽÁKY

 

Název programu

Vnitroškolní adaptační kurz

Typ programu

Celodenní seminář

Stručná charakteristika programu

Program se zaměřuje na vztahy ve třídě, mezi které patři: zdravé klima, bezpečné prostředí a pozitivní vztahy ve třídě

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 1 ročníků

Počet žáků

90

Počet hodin

24

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je budování a posilování pozitivních vztahů ve třídě, podpora soudržnosti skupiny a rozvoj sociálních dovedností

Ukazatele úspěšnosti

Žáci se navzájem dobře znají, vědí, že skupina je silnější než jednotlivec. Znají pojem třídní klima a vědí k čemu je dobré se navzájem respektovat. Dále jsou seznámeni s riziky špatného klimatu a vztahů

Termín

25.9, 5.10, 11.10 2023

 

Název programu

(NE)Bezpečné prázdniny

Typ programu

Interaktivní seminář

Stručná charakteristika programu

Program se bude zabývat rizikovým chováním o prázdninách. Mezi tyto řadíme: (např: adrenalinové sporty, bezpečnost v dopravě, zneužití návykových látek)

Realizátor

Metodik prevence

Cílová skupina

Žáci 1-2 ročníku SOU Radotín

Počet žáků

110

Počet hodin

5

Návaznost na cíle preventivního programu

Hlavním cílem programu bude předcházet rizikovému chování o prázdninách a také mírnit projevy rizikového chování.

Ukazatelé úspešnosti

Zpětná vazba žáků

Termín

květen- červen 2024

 

Název programu

Nevypusť duši

Typ programu

Workshop

Stručná charakteristika programu

Duševní zdravověda pro středoškoláky, je zaměřen na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění.

Realizátor

Lektoři workshopu

Cílová skupina

Žáci 1-2 ročníků SOU Radotín

Počet žáků

120

Počet hodin

5

Návaznost na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je zvýšit gramotnost v oblasti duševního zdraví, snížit potenciál rozvoje duševních onemocnění a podpořit zdravou péči o psychiku a včasné vyhledání odborné pomoci.

Ukazatelé úspěšnosti

Žáci vědí, jak se starat o své duševní zdraví a jak zvládat stres. Znají relaxační techniku na zvládnutí stresu, znají místa, kde mohou požádat o pomoc, když se ocitnou v patové situaci a pocítí, že už nejsou schopni problém řešit sami. I pomoc druhým.

Termín

duben 2024

 

Název programu

Netolismus

Typ programu

Preventivní program ACET

Stručná charakteristika programu

Program je zaměřen na nadměrné užívání IT technologií.

Realizátor

ACET s.r.o

Cílová skupina

Žáci 1.ročníku SOU Radotín

Počet žáků

110

Počet hodin

5

Návaznost na cíle preventivního programu

Cílem programu je vysvětlit žákům co netolismus je, jak toto závislost vniká, jaké jsou příznaky, dopady a jak se úspěšně této závislosti bránit.

Ukazatelé úspěšnosti

Žáci jsou schopni vyjmenovat rizika spojená s netolismem a umí se jim bránit. Jako např: nutkání stále pozorovat, jestli jsem online, zda mi někdo píše a jestli mi něco, když zrovna nesedím u počítače neuteče.

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

Název programu

Nezávisle o závislostech

Typ programu

Seminář pro střední školy

Stručná charakteristika programu

Seminář je zaměřen na rizika užívání návykových látek a s ním spojené rizikové chování.

Realizátor

SEMIRAMIS

Cílová skupina

Žáci 1-2 ročníků SOU Radotín

Počet žáků

110

Počet hodin

5

Návaznost na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je upozornit žáky na rizika spojená s užíváním návykových látek, ukázat, jak vypadají uživatelé drog a co vlastně hledají.

Ukazatelé úspěšnosti

Žáci umí vyjmenovat návykové látky a s nimi spojená rizika jak zdravotní, tak duševní. Znají také atraktivnost a dostupnost nových návykových látek a jak mírnit jejich dopady.

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

Název programu

Neumírej zbytečně!

Typ programu

Dopravní výchova

Stručná charakteristika programu

Program, který učí žáky ohleduplnosti a kooperaci v silničním provozu

Realizátor

Markétina dopravní výchova

Cílová skupina

Žáci 1-2 ročníků SOU

Počet žáků

120

Počet hodin

2

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je, aby si žáci uvědomovali nebezpečí na silnicích v rolích chodec, cyklista, řidič. Program simuluje dopravní nehodu, žáci se učí, jak reagovat a jak pomoci zraněným

Ukazatele úspěšnosti

Žáci znají rizika v dopravě, pravidla silničního provozu v rolích chodec, cyklista, řidič. Vědí, jak přivolat pomoc při nehodě a jak sami pomoci.

Termín

červen 2024

 

Název programu

Agresivita a asertivita

Typ programu

Primární prevence - vztahy

Stručná charakteristika programu

Pravidla asertivního a respektujícího chování k druhým

Realizátor

Proxima Sociale

Cílová skupina

Žáci 2. ročníku

Počet žáků

110

Počet hodin

8

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je uvědomit si rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Na cíle preventivního programu navazuje v oblasti minimalizace nežádoucího chování k druhým

Ukazatele úspěšnosti

Žáci ví, jak mohou ve skupině prosazovat svůj názor, znají rozdíl mezi agresí a asertivitou a díky nácviku pochopit různé modelové situace

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

Název programu

(Ne)bezpečný sex

Typ programu

Seminář pro SŠ

Stručná charakteristika programu

Program provede žáky v otázkách prvních partnerských kontaktů a rizikového sexuální chování, zabývá se také trendy a tlaky okolí

Realizátor

SEMIRAMIS

Cílová skupina

Žáci 1.-2. ročníku

Počet žáků

110

Počet hodin

8

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je připravit žáky na první vztahové kontakty, jak mít ze sexu radost, nepodléhat mýtům o sexu a jak se vyvarovat sexu na návykových látkách.

Ukazatele úspěšnosti

Žáci vědí, že sex není tabu a je přirozený, znají rizika sexu na návykových látkách, dokáží vyjmenovat pohlavní choroby a ví, jak se před nimi chránit. Znají rozdíl mezi bezpečným a nebezpečným sexem a jsou si vědomi rizik.

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

 

Název programu

Finanční gramotnost

Typ programu

Interaktivní seminář

Stručná charakteristika programu

Žáci se seznámí se zdravými zásadami hospodaření s penězi

Realizátor

ACET

Cílová skupina

Žáci 1.-2. ročníku

Počet žáků

110

Počet hodin

8

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem tohoto programu je, aby si žáci uvědomili hodnotu peněz, znali, co je investice a nespadli do dluhových pastí.

Ukazatele úspěšnosti

Žáci vědí, jak si sestavit vlastní rozpočet, co dělat, když s penězi nevychází, dát si pozor na dluhové pasti, znají rizika investic a vědí, že peníze nejsou všechno.

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

Název programu

Holokaust a předsudky

Typ programu

Preventivní program

Stručná charakteristika programu

Program seznámí žáky s pojmy: rasizmus, xenofobie, antisemitismus, holokaust a jiné.

Realizátor

ACET

Cílová skupina

Žáci 1. ročníků

Počet žáků

110

Počet hodin

8

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem programu je obeznámit žáky s nežádoucím chováním které se vyznačuje netolerancí menšin a jinakosti jako takové.

Ukazatele úspěšnosti

Žáci znají rozdíly mezi xenofobií a rasizmem, vědí, co je holokaust a antisemitismus. Jsou si vědomi rizik spojených s touto otázkou

Termín

2. pololetí školního roku 2023/2024

 

Název programu

Online džungle!!!

Typ programu

Seminář

Stručná charakteristika programu

Seminář je zaměřen na kyberprostor, jak se v něm bezpečně pohybovat a také jak se bezpečně bránit

Realizátor

Semiramis

Cílová skupina

Žáci 1.-2. ročníku

Počet žáků

110

Počet hodin

8

Návaznosti na cíle preventivního programu

Cílem programu je upozornit žáky na rizika sociálních sítí a chování v online prostoru. Naučí žáky, jak si zřídit bezpečný profil a jak si poradit s obtěžováním v online prostoru.

Ukazatele úspěšnosti

Žáci znají rizika a výhody online prostoru, vědí, co je bezpečný profil a jak se vyvarovat obtěžování. Jsou si také vědomi rizik spojených se sdílením postů a psaní do různých diskusí.

Termín

2. pololetí  školního roku 2023/2024

 

C) AKTIVITY PRO RODIČE A SPOLUPRÁCE S RODIČI

 

Název programu

Společné aktivity

Stručná charakteristika programu

        Den otevřených dveří

        Schůzky pro rodiče budoucích žáků

        Třídní schůzky a konzultace

 

Realizátor

Vyučující

Počet hodin programu

Dle zájmu rodičů

Termín konání

Průběh školního roku 2023/2024

Zodpovědná osoba

Učitelé pověřeni vedením školy

Seznámení s dokumenty

Školní řád, Krizový plán školy a Preventivní program školy

 

7. METODY A FORMY PRÁCE VYUŽÍVANÉ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

·         interaktivní semináře

·         diskuze

·         výklad

·         modelové situace

·         dramatizace, scénky

·         pozorování

·         dotazníky

·         hry a hraní rolí

·         workshopy

 

8. EVAULACE

Závěrečnou zprávu vypracuje Metodik prevence jedenkrát ročně. Ve zprávě bude uvedeno, zda se podařilo naplnit cíle preventivních programů a zda je možné je použít i pro další školní rok.

Hodnocení preventivního programu školy probíhá kvantitativně - (počet realizovaných akcí, počet zapojených žáků, rodičů, veřejnosti), kvalitativně – každá akce nebo případ jsou hodnoceny a jsou vyvozeny závěry. Tyto poznatky se dále přenášejí do on-line systému SEPA, kam zaznamenáváme preventivní aktivity.

 

9.KONTAKTY

 

Metodik prevence při PPP:

Mgr. Lucie Francová

735 379 422

prevenceppp5@volny.cz

 

Bc. Ondřej Mýtina

251 611 803

mytina.ppp5@gmail.com

Protidrogový koordinátor:

Bc. Iveta Miklasová

257 000 472

iveta.miklasova@praha5.cz

Organizace Život bez závislostí:

Mgr. Tomáš Holub

773 050 840

t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

OSPOD:

Mgr. Izabela Joppová

257 000 437

izabela.joppova@praha5.cz

Krajský metodik prevence:

Ing. Monika Puvchelová

236 004 164

monika.puvchelova@praha.eu

Pražské centrum primární prevence:

 

222 074 126

ppcp@prevence-praha.cz

Linka bezpečí:

 

116 111

 

Rodičovská linka:

 

606 021 021

pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka první psychické pomoci:

 

116 123

 

Pražská linka důvěry:

 

222 580 697

linka.duvery@csspraha.cz

Nízkoprahový klub Radotín:

 

777 471 800

 

Cestou necestou:

 

605 203 876

kcr@cestounecestou.org

Adiktologická ambulance:

 

724 521 913

klinika@sananim.cz

Centrum psychického zdraví:

 

608 173 556

 

Dostuduj.fit

 

778 971 470

info@dostuduj.fit