1. kolo

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
pro přijímání uchazečů v denní formě vzdělávání
pro  školní  rok  2019/2020

Na základě ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

 

Podmínky přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

  • Splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie H)
  • Splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie E)
  • Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
  • Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání.
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií.

  • Prospěch uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení
 
Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.
 

Počet otevíraných tříd a přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Kód oboru Název oboru Počet otevíraných tříd Počet přijímaných uchazečů Forma vzdělávání
23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel
(Automechanik)
1 30 denní
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 1 30 denní
23-65-H/03 Strojník silničních strojů 1 30 denní
41-55-E/01 Opravářské práce 2* 32* denní

* Dvě třídy bude možné otevřít pouze v případě, že se nebude otevírat třída v oboru vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů.

 

Podání přihlášky ke vzdělání ve střední škole (dále jen přihláška)

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, na předepsaném tiskopisu, v termínu do 1. března 2019. Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání a vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků uvedena na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Termín podání přihlášky:       do 1. března 2019 (v tomto termínu musí být přihláška doručena řediteli školy)

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odeslání rozhodnuti o nepřijetí:     22. dubna 2019

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy   

 

Přihláška ke studiu (XLSx)

 

Přihláška ke studiu (PDF)

 

Aktuality

 

26.3. v 13:30 opravné zkoušky v autoškole. Jízdy 1.-3.4.

 

Automobileum nácvik: 27.3., 17.4., 7.5.

 

4.4. exkurze pro 3.B ukázka zemědělské techniky značky Unia.

 

6.4. vybraní žáci se účastní celostátní akce "Ukliďme Česko". Sraz v 9:00 před budovou školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel: