Výsledky druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, který též obsahuje poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

 

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

106

363

přijat/a

2.

105

453

přijat/a

3.

107

458

přijat/a

4.

108

481

přijat/a

5.

104

509

přijat/a

6.

103

542

přijat/a

7.

100

606

přijat/a

 
 
 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1.

101

1358

přijat/a

2.

102

1412

přijat/a

 
 
 
 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 29.06.2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

 

  • Prospěch uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední dvě klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení
Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.
 
 
 
 

Datum zveřejnění: 17. června 2021

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy