R O Z V R H H O D I N 1.pololet 19/20  
LICH 8:00 -
- 8:45
8:55 -
- 9:40
10:05 -
- 10:50
11:00 -
11:45
11:55 -
- 12:40
13:10 -
- 13:55
14:00 -
- 14:45
14:50 -
- 15:35
1. 2.   3. 4. 5.   6. 7. 8.
PO 1.B e JL Dv FY   Bi TD Ka AJ Ka AJ   So MA e ON    
                So IT So IT              
2.A Dv MA Za AU   e JL Bi TD Bi TD   e ON Za AU    
                                     
3.B Ka AJ Ka AJ   Za EK G ZSZ Dv MA   Bi MV Bi MV    
  So IT So IT                            
1.D Tv TO e JL   So MA Dv ZSR e ON   G SZ Tv TO    
                                     
                                     
                                     
3.C G SZ G SZ   Tv TO Tv TO G ON   Za MV Be TV Be TV
                                     
T 1.B Tv TO So MA   e ZE Be TV Be TV   G STR Dv CHE    
                                     
2.A Za OD e JL   Tv TO Ka AJ Ka AJ   Be TV Be TV    
                So IT So IT              
3.B So ON Tv TO   G ZSZ e JL Za EK   So IT So IT    
                          Ka AJ Ka AJ    
1.D G SZ G TZV   Dv TD Dv TD Tv TO   Dv ZSR G TZV    
                                     
                                     
                                     
ST 1.B e JL Tv TO   Tv ST e JL Dv FY   Ry ZZV Ry ZZV    
                                     
2.A Za AU Za OD   e JL Za EL G STR   e ON Za AU    
                                     
3.B G ZSZ G ZSZ   Dv MA Tv TO Za EK   Tv TO e JL    
                                     
1.D Tv TO e JL   G SZ Be TV Be TV   Dv ZSR Dv TD    
                                     
                                     
                                     
T 1.B e JL G STR   e ZE So IT So IT   Dv CHE Dv FY    
                Ka AJ Ka AJ              
2.A So IT So IT   Dv MA G STR Dv MA   Za EL Tv TO    
  Ka AJ Ka AJ                            
3.B Za MV Za MV   G ZSZ Be TV Be TV   Ka AJ Ka AJ    
                                     
1.D G SZ e JL   So MA e ON Tv TO   Be TV Be TV    
                                     
                                     
                                     
P 1.B e ON Tv ST   Dv FY Ka AJ Ka AJ   Bi TD Bi TD    
                                     
2.A Za AU Za AU   Bi TD e JL Dv MA   Ka AJ Ka AJ    
                                     
3.B Bi MV Bi MV   Za EK Dv MA So ON   Tv TO        
                                     
1.D So MA Dv ZSR   So IT So IT Tv TO   Dv TD