Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, denní formy vzdělávání ve školním roce 2020/2021 podle oborů vzdělání.

 

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel Středního odborného učiliště, Praha – Radotín, Pod Klapicí 11/15, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, oborů vzdělání 23-65-H/03 Strojník silničních strojů, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 41-55-E/01 Opravářské práce, denní forma vzdělávání, ve školním roce 2020/2021, který též obsahuje poučení o odevzdání/neodevzdání zápisového lístku a datum zveřejnění seznamu.

 

Seznam  uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

 

Obor vzdělání: 23-685-H/03 Strojník silničních strojů

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 49 732 přijat/a
2. 80 832 přijat/a
 

 

Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 15 582 přijat/a
2. 86 598 přijat/a
3. 42 638 přijat/a
4. 54 646 přijat/a
5. 25 653 přijat/a
6. 89 657 přijat/a
7. 41 668 přijat/a
8. 40 672 přijat/a
9. 26 674 přijat/a
10. 7 675 přijat/a
11. 12 686 přijat/a
12. 2 708 přijat/a
13. 72 713 přijat/a
14. 88 733 přijat/a
15. 38 735 přijat/a
16. 67 743 přijat/a
17. 100 750 přijat/a
18. 81 753 přijat/a
19. 90 762 přijat/a
20. 9 769 přijat/a
21. 91 774 přijat/a
22. 13 781 přijat/a
23. 37 781 přijat/a
24. 20 792 přijat/a
25. 95 792 přijat/a
26. 8 793 přijat/a
27. 62 804 přijat/a
28. 29 815 přijat/a
29. 85 825 přijat/a
30. 79 832 přijat/a
31. 92 838 přijat/a
32. 96 839 přijat/a
33. 94 859 přijat/a
34. 68 862 přijat/a
35. 75 870 přijat/a
36. 28 872 přijat/a
37. 52 875 přijat/a
38. 74 885 přijat/a
39. 50 886 přijat/a
40. 14 890 přijat/a
41. 84 898 přijat/a
42. 23 906 přijat/a
43. 98 912 přijat/a
44. 99 914 přijat/a
45 39 919 přijat/a
46. 73 928 přijat/a
47. 77 941 přijat/a
48. 33 947 přijat/a
49. 82 957 přijat/a
50. 46 966 přijat/a
51. 17 1019 přijat/a
52. 45 1049 přijat/a
53. 57 1094 přijat/a
 

 

 

Obor vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 83 602 přijat/a
2. 69 603 přijat/a
3. 21 652 přijat/a
4. 3 656 přijat/a
5. 71 693 přijat/a
6. 48 720 přijat/a
7. 47 720 přijat/a
8. 56 729 přijat/a
9. 18 730 přijat/a
10. 78 742 přijat/a
11. 70 747 přijat/a
12. 32 755 přijat/a
13. 34 768 přijat/a
14. 66 773 přijat/a
15. 22 778 přijat/a
16. 51 793 přijat/a
17. 101 794 přijat/a
18. 27 796 přijat/a
19. 4 808 přijat/a
20. 16 830 přijat/a
21. 6 842 přijat/a
22. 1 847 přijat/a
23. 76 870 přijat/a
24. 61 877 přijat/a
25. 97 892 přijat/a
26. 31 955 přijat/a
27. 64 968 přijat/a
28. 102 970 přijat/a
29. 55 973 přijat/a
30. 43 992 přijat/a
31. 59 994 přijat/a
32. 36 1088 přijat/a

 

 
 
 

Obor vzdělání: 41-55-E/01 Opravářské práce

Pořadí

registrační číslo přidělené uchazeči

počet získaných bodů

výsledek přijímacího řízení

1. 10 505 přijat/a
2. 87 555 přijat/a
3. 24 559 přijat/a
4. 30 848 přijat/a
5. 19 1171 přijat/a
6. 11 1215 přijat/a
7. 93 1226 přijat/a
8. 65 1260 přijat/a
9. 53 1351 přijat/a
10. 60 1404 přijat/a
 
 
 

 

Poučení o odevzdání/neodevzdání zápisového lístku

Po zveřejnění seznamu potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Uchazeč, který podal přihlášku na dvě školy a chce si vybrat preferovanou variantu střední školy, vyčká, až budou zveřejněny seznamy přijatých uchazečů na obou školách. Přijatí uchazeči (zákonní zástupci) mohou zápisový lístek odevzdat nebo odeslat nejpozději 13 den po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví MŠMT v závislosti na termínu obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách (otevření škol).

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standartní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (na odvolání). Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:

 

  • Prospěch uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení

Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.

 
 
 
 

Datum zveřejnění: 08. dubna 2020

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy