Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení
pro přijímání uchazečů v denní formě vzdělávání
pro  školní  rok  2020/2021

Na základě ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Podmínky přijetí uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

  • Splněná povinná školní docházka v 9. ročníku základní školy, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie H)
  • Splněná povinná školní docházka, nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. (obory vzdělání kategorie E)
  • Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
  • Zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání.
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná, uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií.

  • Prospěch uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Hodnocení chování uchazeče za poslední tři klasifikační období na základní škole.
  • Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy, nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.
Způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení
 
Jednotlivá kritéria se hodnotí bodovým způsobem. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než je přijímaný počet žáků, bude sestaveno pořadí podle dosaženého počtu bodů, od nejnižšího k nejvyššímu počtu bodů.
 

Počet otevíraných tříd a přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Kód oboru Název oboru Počet otevíraných tříd Počet volných míst po 1. kole přijímacího řízení Forma vzdělávání
23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel
(Automechanik)
2 5 denní
41-55-E/01 Opravářské práce 1 6 denní

 

Podání přihlášky ke vzdělání ve střední škole (dále jen přihláška)

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, na předepsaném tiskopisu, v termínu do 30. června 2020. Součástí přihlášky je posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání a vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků uvedena na přihlášce a ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 

Termín podání přihlášky:       do 30. června 2020 (v tomto termínu musí být přihláška doručena řediteli školy)

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odeslání rozhodnuti o nepřijetí:     1. července 2020

 

Ing. Václav Hejda
ředitel školy   

 

 

 

 

 

Přihláška ke studiu (XLS)

 

Přihláška ke studiu (PDF)