R O Z V R H H O D I N 2.pololet 18/19
LICH 8:00
- 8:45
8:55
- 9:40
10:05
- 10:50
11:00
- 11:45
11:55
- 12:40
13:10
- 13:55
14:00
- 14:45
14:50
- 15:35
1. 2.   3. 4. 5.   6. 7. 8.
PO 1.B e JL Dv FY   Bi TD Fe AJ Fe AJ   So MA e ON    
                So IT So IT              
2.A Dv MA e JL   Be ON Bi TD Bi TD   Bi MV Bi MV    
                                     
3.B Fe AJ Fe AJ   Za EK G ZSZ Dv MA   Za MV Za MV    
  So IT So IT                            
1.D Tv TO Tv TO   So MA Dv ZSR e JL   G SZ G ON    
                                     
                                     
                                     
3.C G SZ G SZ   Tv TO Tv TO Za MV   Tv ON Be TV Be TV
                                     
T 1.B Tv TO So MA   e ZE Be TV Be TV   G STR Dv CHE    
                                     
2.A Za OD e JL   Tv TO Fe AJ Fe AJ   Za EL G STR    
                So IT So IT              
3.B e JL Tv TO   G ZSZ e ON Za EK   So IT So IT    
                          Fe AJ Fe AJ    
1.D G SZ G TZV   Dv TD Dv TD Tv TO   Be TV Be TV    
                                     
                                     
                                     
ST 1.B e JL Tv TO   Tv ST e JL Dv FY   Ry ZZV Ry ZZV    
                                     
2.A Za AU Za OD   Be ON Be TV Be TV   e JL Za AU    
                                     
3.B G ZSZ G ZSZ   Dv MA Tv TO Za EK   Tv TO e JL    
                                     
1.D Tv TO e JL   G SZ Dv ZSR G TZV   Dv ZSR Dv TD    
                                     
2.D                                    
                                     
T 1.B e JL Dv FY   e ZE So IT So IT   Dv CHE G STR    
                Fe AJ Fe AJ              
2.A So IT So IT   Dv MA G STR Dv MA   Za EL Tv TO    
  Fe AJ Fe AJ                            
3.B Za MV Za MV   G ZSZ Be TV Be TV   Fe AJ Fe AJ    
                                     
1.D G SZ G ON   So MA e JL Tv TO   Be TV Be TV    
                                     
                                     
                                     
P 1.B e ON Tv ST   Dv FY Fe AJ Fe AJ   Bi TD Bi TD    
                                     
2.A Bi MV Bi MV   Bi TD e JL Dv MA   Fe AJ Fe AJ    
                                     
3.B Tv TO e ON   Za EK Za MV Za MV              
                                     
1.D So MA Dv ZSR   So IT So IT Tv TO   Dv TD